Nemes Kálmán 1870 – 1943

150 150 SREK

Születtem 1870. május 1-én Ekelen, Komárom megyében Nemes Sándor református tanító és Kovács Johanna szülőktől. Iskoláimat végeztem: az elemi iskola 1-4 osztályát Takácsiban, Veszprém megyében, ahol atyám jegyző lett. Német szóra Sopronba kerültem, hol az ágostai hitvallású evangélikus normál iskola 4-dik osztályát 1879-1880-ban elvégeztem. Az 1-4. középiskolát a soproni ágostai hitvallású evangélikus líceumban végeztem 1880-1884-ig, a középiskola V-VIII. felső osztályait pedig Pápán 1884-1888-ig. Érettségit tettem Pápán 1888. június 29-én. A teológiát Pápán végeztem. Itt tettem első lelkészképesítőt 1892- ben, a másodikat 1893. szeptember 13-án tettem le. Elemi iskolai tanítói oklevelet szereztem Pápán 1890-ben a református képezdében.

Szolgálati adataim ezek: 1892 – egy év s két hónapig nagymegyeri segédlelkész és elemi iskolai segédtanító, 1893 – egy s 6 hónapig förgepatonyi helyettes lelkész és tanító. 1895-1897 március 28-ig komáromi segédlelkész néhai Pap Gábor püspök úr mellett. Ennek halála után Antal Gábor püspök úr érkeztéig helyettes lelkész voltam. A millenniumi új évi beszédet a komáromi nagy templomban, az új évi millenniumi imádságot pedig délután az újszőnyi (túlsó komáromi) református iskolában tartottam.

Rendes lelkész lettem Somorján 1897. március 28-án. Itt töltöttem el szolgálatban 31 évet. Hivatalom mellett a községi óvoda pénztárosi tisztét 11 évig viseltem, s az I. Somorjai Takarékpénztár igazgatósági tagja lettem. Boldog emlékezetű Balogh Elemér püspök úr alatt 17 évig a dunántúli református egyházkerületnél kerületi pénztári tisztet viseltem. Somorjai lelkészségem 10-dik évé ben épült fel a parókia, s tataroztatott ki az ősi templom. Pápay Aladár somorjai elemi iskolai tanító elhunytával pár évig még sikerült iskolánkat megtartani.

Mint okleveles tanító egy évig magam vezettem az iskolát. Végre is elnéptelenedés miatt a somorjai református elemi iskola bezáratott. A világháború első évében szívesen vállaltam díjtalanul a somorjai fiú s leány polgári iskolánál egy tanító dolgát, s 31 éven át elláttam a református vallásoktatást. A somorjai fogolytábor orosz halottait az ottani plébános temette, de megunta az ingyen fungálást, amit én Isten szent nevében szívesen teljesítettem. Házasságra léptem 1900. május 22-én Nagymegyeren – mint somorjai lelkész – Osvald János nagymegyeri református tanító és Baranyay Etelka leányával, Osvald Ilonával. Somorján született gyermekeim: Sándor fiam 1901-ben, jelenleg brünni vegyészmérnök doktor, nős. Katalin leányom 1904-ben, dr. Parragh Levente ajkai orvos felesége, 2 ikerfiú anyja. Imre szeghalmi tanító, 3 gyermek atyja, ki az orosz harctéren másfél évet töltött, 1943. január 6-án eltűnt. Béla fiam gyümölcskertész, nőtlen.

1928. március 12-én foglaltam el apácaszakállasi lelkészi állásomat, s itt töltöttem 13 évet. A 20 éves cseh rabságból szabadulva jó anyánk, a magyar állam újra kebelére ölelt, s 1941. április 1-től vállalta lelkészi nyugdíjam folyósítását. Apácaszakállasi lelkészségem alatt megvettük a diószegi cukorgyárnak községünkben levő ispánlakását s telkét iskolai célra, és felépítettük 2 tantermes nagy iskolánkat, a régit pedig községháza céljára eladtuk Apácaszakállas községnek. Amily örömet keltett szívemben egyházunk gyarapodása, úgy levert a súlyos betegség, mely tagjaimat nyugdíjazásom óta folyton tépi, s oly kívánatossá teszi az Úrhoz mielőbbi betakaríttatásomat. O tudja gyarlóságaimat, erőtelenségeimet, de tudja jól igyekezésemet is 49 évi lelkészi szolgálatom alatt. Benne bízom, s jól tudom, hogy irgalmas lesz hozzám azon a napon. Amen.

Apácaszakállas, 1943. június 30-án.

Nemes Kálmán nyugalmazott református lelkész