Mi az egyház?

Az egyház Jézus Krisztus teste és a Benne hívők testvéri gyülekezete, amelyet Jézus Krisztus hív el, Jézus Krisztus köt össze és Jézus Krisztus tart fenn Szent Lelke és Ígéje által. (Heidelbergi Káté) Ennek okán az egyház kizárólag csak akkor létezik valóságosan, ha eleven és közvetlen kapcsolatban áll Urával és Megváltójával, Jézus Krisztussal. Ez a bibliai kijelentésből származó tény tagadja a formális vallásosságként ismert “egyházias” magatartást, amely a krisztusi elevenség helyett az emberi teljesítményre épít.

Mi az egyház küldetése és felelőssége?

Mivel az egyház csak és kizárólag Jézus Krisztusban, valamint az Ő kiválasztásának és elhívásának köszönhetően jött létre, ezért az egyház és a gyülekezet küldetését Maga Jézus Krisztus határozta meg:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” /Máté 28, 18 – 20/

Ennek a parancsnak engedelmeskedve az egyház egyetemes felelősséget visel Isten országának építéséért.