Egy asztalnál Isten Fiával

Gyülekezetünk hagyományainak megfelelően Nagycsütörtök este 18:00-kor őskeresztyén hagyomány szerint tartunk úrvacsorával egybekötött istentiszteletet. Mindenkit – korra, nemre, felekezettre való tekintet nélkül – szeretettel hívunk és várunk az Úr asztalához!

Isten Fia és a halálraítélt

Barabás volt az első ember, aki elmondhatta magáról, hogy Jézus helyette halt meg. Mi már azt is tudjuk, hogy nemcsak helyettünk, hanem miattunk is. Mi okoztuk a halálát, “miattunk kapott sebeket, Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen, és az Ő sebei árán gyógyultunk meg.” Jézus mindezt szeretetből tette, mert az Ő szeretete nem mérlegel, nem…

Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!

Olvasandó: 1Sámuel 3, 1-11: Az ifjú Sámuel pedig az ÚR szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az ÚR igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az ÚR…

Mindent a böjtről / 3 – A böjtölő jutalma

Mindent a böjtről / 3 – A böjtölő jutalma Olvasandó: Zsoltárok 22, 23-32 Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az URat félitek, dicsérjétek őt, Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! Rettegjetek tőle, Izráel utódai, mind! Mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja.  Rólad szól dicséretem…

A nagy parázna

Olvasandó: Jelenések 17 1Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül, 2akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói. 3És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam, hogy…

Mindent a böjtről / 2

Mindent a böjtről / 2 Szívem mint a viasz megolvadt Olvasandó: Zsoltárok 22, 15-23: Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat,…

Negyven nap és negyven éjjel – ahogyan Jézus böjtöl / 1

Olvasandó: Máté 4,1-11: 1Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! 4Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden…

Bocsásd meg a mi vétkeinket

“Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Olvasandó: Máté 6, 5-25 Vannak görcsök az ember lelkében – féltékenység, harag, bántódás, bántás – amiket az ember önmagában nem tud feloldani, de harcol vele. Emészti az embert, sőt, képes teljesen felemészteni is. Ahogy a Bibliába olvassuk, “a bűn zsoldja a halál” /Róma 6, 23/,…

Mindent az imádságról / 1

Mindent az imádságról / 1 Olvasandó: Zsoltárok 11 A karmesternek: Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem: Menekülj a hegyre, mint a madár?!  Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy rálőjenek lesből a tiszta szívűekre.  Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz ember?  Az ÚR ott van…

Ahogyan Jézus imádkozik 1.

Ahogyan Jézus imádkozik / 1 Olvasandó: János ev. 17, 1-5: Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged,…